• Het volgende 'TANDERTORNOOI' gaat door op : ...................

  ​Je kan hier inschrijven

   

 • Huishoudelijk reglement

  TONGERSE TENNISCLUB

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

  1. AANSLUITINGEN
   1. Om aan te sluiten bij de Tongerse Tennisclub moet men een jaarlijks lidgeld betalen.
    • Senioren (+ 18 j): € 125
    • Studenten : € 90 (kopij studentenkaart bijvoegen)
    • Van 10 tot en met 18 jaar : € 65 
    • 9 jaar en jonger : € 30
    • Familieabonnement : € 325
    • Niet spelend Lid : € 30
   2. Indien men lid wordt na 15 augustus, dan geldt de aansluiting eveneens voor het daarop volgend zomerseizoen. Dit is enkel geldig voor nieuwe leden, of leden die de laatste 5 jaar geen lid meer geweest zijn. Senioren betalen dan € 25,00 extra voor de extra bondstaksen, jeugd en studenten € 15.00 en de kleinsten € 10.00
   3. Leden met een klassement (enkel) van minimum B-15 die effectief interclub spelen voor TTC, krijgen een gratis lidmaatschap.
   4. Enkel familieleden van spelende leden kunnen zich aansluiten als niet - spelend lid.
   5. Niet leden kunnen ook spelen en betalen 16 euro/uur/plein. Dit mag max. 5x per persoon. Indien men alsnog lid wordt, dan worden de betaalde uren afgetrokken van het lidgeld.
  2. RESERVATIES
   1. Ieder aangesloten, spelend lid, mag een plein reserveren via zijn VTV nummer en paswoord.
   2. Er zijn vier soorten reservaties:
    • spelers : wordt door het lid zelf gereserveerd.
    • interclub/tornooien: reservatie wordt gedaan door de interclubverantwoordelijke/tornooileider.
    • clubtrainingen : reservatie gebeurt door de trainingscoördinator
    • organisatie : reservatie gebeurt door de organisator
   3. Pleinen worden gereserveerd door het ingeven van een naam en medespeler op een vrij uur.
   4. De reservatie is telkens voor één uur.
   5. Indien men een reservatie niet kan nakomen, moet men het plein annuleren. Indien het plein niet wordt geannuleerd, krijgt men eerst een waarschuwing, dan een schorsing van 1 week, bij herhaling een schorsing van twee weken. De schorsingen zullen worden meegedeeld via het info bord en e-mail
   6. Men kan slechts éénmaal reserveren. De volgende reservering gebeurt na gespeeld te hebben. Er is geen beperking van het aantal reserveringen per dag indien er pleinen vrij zijn.
   7. De jeugd mag reserveren tot en met 19 uur, tenzij op invitatie van een volwassene. Dit geldt eveneens tijdens de vakanties.
   8. Interclub en tornooiwedstrijden hebben steeds voorrang op reservaties.
  3. TRAININGEN
   1. Clubtrainingen in de grote vakantie: geen beperking tot 19 uur. Om 19 uur slechts op 2 pleinen. Geen trainingen meer outdoor om 20 uur en later
   2. Gedurende de interclubperiode (april en mei) kunnen geen trainingen doorgaan tijdens de weekends. Indien er binnenpleinen worden gebruikt, dan heeft de interclub voorrang bij slechte weersomstandigheden.
   3. Trainers houden rekening met de spelers op het naburige terrein door stemaanpassing, organisatie van de oefeningen, zodat de vrije spelers niet gestoord worden.
  4. INTERCLUBS
   1. Een interclubverantwoordelijke wordt aangesteld door de raad van bestuur. Hij stelt de ploegen samen aan de hand van de inschrijvingen. Hij kan de ploegen wijzigen indien door de samenstelling van de ploeg het goede verloop van de interclub in het gedrang kan komen.
   2. De inschrijvingen gebeuren individueel voor alle seniorenploegen, individueel of per ploeg voor de andere reeksen.
   3. Alle ploegen en inschrijvingslijsten worden samengesteld door het interclubcomité. De lijsten worden definitief vastgelegd op de interclubvergadering.
   4. Per ploeg moet een kapitein worden aangeduid. Dit gebeurt op de interclubvergadering. Indien geen speler van een ploeg aanwezig is, wordt deze aangeduid door de interclubverantwoordelijke.
   5. De interclubballen worden door de spelers betaald. De club zorgt voor de ballen. Voor de gewestelijke ploegen moeten min. 3 ballen per enkelwedstrijd, voor de nationale ploegen 4 ballen per wedstrijd (reglement VTV)
   6. De interclubballen worden aan de leden verkocht tegen verminderde prijs, ieder jaar vast te leggen.
   7. De gewestelijke ploegen moeten de bezoekers eten aanbieden, maximum 6 spelers per bezoekende ploeg. Een aangepaste prijs zal door de baruitbaters worden gemaakt. Alle thuisspelers delen de kosten.
   8. De kosten voor het uitwijken naar een indoorbaan worden gedragen door de club indien de wedstrijd moet doorgaan (b.v. eindronde, nationale reeks), zowel voor de thuis en uitwedstrijden. In andere gevallen delen beide ploegen de kosten van de pleinen. De prijs bedraagt maximum 5 euro per speler/wedstrijd.
   9. Men moet wachten tot het aan de gang zijnde uur is afgelopen en de spelers die eventueel een plein gereserveerd hebben verwittigen.
  5. RECREATIE TORNOOIEN
   1. Deze staan voor iedereen open en worden tijdig aangekondigd in het clubhuis, website, nieuwsbrief of facebook
   2. Inschrijving gebeurt in het clubhuis of via de website. De deelnemers informeren zelf naar het begin van de activiteiten.
   3. Aan de winterinterclub mogen eveneens ploegen deelnemen van de omringende clubs.
  6. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
   1. Staan open voor alle aangesloten, spelende leden van de Tongerse Tennisclub.
   2. De wedstrijdreglementen worden vermeld op het inschrijvingsformulier.
   3. De deelnemer informeert zelf naar de timing van de wedstrijden.
  7. HAL
   1. Abonnementsprijzen hal (28 weken)
    • weekdagen 9 tot 16 uur: 3 jetons of  € 10.50 per uur
    • weekdagen 16, 17 uur: abonnementen € 275, los uur € 11
    • weekdagen 18, 22, 23 uur: abonnementen € 385, los uur € 15
    • weekdagen 19, 20, 21 uur: abonnementen € 440, los uur € 16
    • weekend tot en met 12 u: abonnementen  €385, los uur € 15
    • weekend na 12 uur : 3 jetons of € 10.50 per uur
   2. De pleinen op zondagavond in het winterseizoen vanaf 19 uur staan gratis ter beschikking van:
    • Heren: alle B-spelers. 
    • Dames : alle speelsters vanaf  C15/2.
    • Het lopende klassement is geldig, dus vanaf december geldt het nieuwe klassement. Spelers die gebruik maken van deze pleinen zijn verplicht om effectief interclub te spelen voor KTTC. De pleinen moeten op de normale manier worden gereserveerd.
   3. Niet-leden kunnen indoor pleinen reserveren gedurende het zomerseizoen aan 16 euro/uur/plein
   4. In het zomerseizoen werken de lichten in de hal enkel met het jeton systeem. Jetons zijn tegen betaling van € 3.50 per stuk verkrijgbaar aan de bar. Met één jeton kan men een uur spelen.
   5. Indoor pantoffels of propere pantoffels (gravelvrij) zijn verplicht. Dus pantoffels waar men buiten mee gespeeld heeft zijn verboden. Ook pantoffels met zwarte zolen zijn streng verboden
   6. Men mag enkel water meenemen in de hal als drank. Alle andere dranken zijn verboden.
  8. ALLERLEI
   1. Het clubhuis is rookvrij. Er mag enkel gerookt worden op het terras waar asbakken voorzien zijn.
   2. Leden mogen gasten uitnodigen. Men mag éénzelfde persoon maximaal 1x per jaar inviteren. Deze reservatie moet worden aangevraagd aan een lid van het dagelijks bestuur of gemeld aan de baruitbater die er nota van neemt. Bij een volgende uitnodiging betaalt de speler € 8.00
   3. De pleinen moeten volledig worden geborsteld na het speeluur. De sleepnetten moeten worden opgehangen aan de hiertoe voorziene haken. Ze mogen in geen geval op de automatische sproei installatie worden gelegd.
   4. Het is verboden om het clubhuis, kleedkamers en gangen te betreden met skeelers of rolschaatsen.
   5. Men moet het clubhuis, gangen en kleedkamers zo proper mogelijk houden.
   6. Tennispantoffels uit doen of goed afkloppen vooraleer de kleedkamers of clubhuis te betreden
   7. De doucheruimte niet te betreden met tennispantoffels.
   8. Het eerste doel van de Tongerse Tennisclub is het bevorderen en mogelijk maken van de tennissport. De beheerders zien erop toe dat het goed fatsoen wordt gerespecteerd.

  Het bestuur

 • Statuten KTTC

   

  TONGERSE TENNISCLUB 71 V.Z.W.

  STATUTEN

  Identificatienummer : 2792/72

  Nr: 412.072.133

   

   

  I. Benaming, zetel, doel, duur

   

  Art 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: Koninklijke Tongerse Tennisclub ‘71, afgekort als K. Tongerse Tennisclub,  of  KTTC

  Al de akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan, moeten voornoemde maatschappelijke naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd van de woorden: Vereniging zonder winstoogmerk, of “vzw”.

   

  Art 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Tongeren, Rutterweg 71, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

   

  Art 3. De V.Z.W. heeft tot doel:

  -       het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van de tennissport aan iedereen.

  -       het promoten van de tennissport in het algemeen

  -       het bouwen en/of aanleggen van tennisterreinen, tennishallen en alle mogelijke voorzieningen nodig voor de beoefening van de tennissport.

  -       de oprichting tot vorming van een tennisschool

  -       het beheer en de exploitatie van haar eigen kantine gelegen onmiddellijk aan de tennisterreinen alsook in de tennishal.

  -       de organisatie van tennistornooien en alle andere evenementen die verband houden met de tennissport.

  Om deze statutaire doelstellingen te bereiken mag de V.Z.W. samenwerken met of deelnemen aan alle andere ondernemingen, organisaties of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

   

  Art 4. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde worden ontbonden.

   

   

  II. Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

   

  Art 5. Het aantal leden is onbeperkt, het mag niet minder bedragen dan het wettelijke minimum van 3 leden.

   

  Art 6. Om effectief lid, hierna lid of leden genoemd, te worden van de K. Tongerse tennisclub, vzw moet men toetredend lid zijn van de K. Tongerse tennisclub en een schriftelijke aanvraag indienen op het secretariaat van de K. Tongerse Tennisclub. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid of de aanvraag aanvaardt wordt of niet..

  Art 7. Om toetredend lid te worden van de K. Tongerse tennisclub moet men jaarlijks lidgeld betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en bedraagt maximum 500 euro. Het lidmaatschap sluit tevens aanvaarding in van het huishoudelijk reglement van de K. Tongerse tennisclub.

   

  Art 8. Zal erelid zijn: al wie door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard.

   

  Art 9. De leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting ten overstaan van de verbintenissen van de vereniging.

   

  Art 10. De leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte te stellen van hun ontslag. Het lidmaatschap neemt tevens een einde wanneer men geen lidgeld meer betaalt aan de K. Tongerse tennisclub.

   

  Art 11. Alleen de algemene vergadering kan een lid, zowel effectief als toetredend, uitsluiten. Hij beslist bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen, en na het lid, tegen hetwelk deze maatregel schijnt te moeten getroffen worden, gehoord of opgeroepen te hebben. Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke fonds en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling, inventaris of terugbetaling van de gestorte ledenbijdrage vorderen.

   

  Art 12. Een lijst met, alfabetisch gerangschikt, de namen, voornamen, woonplaats van de actieve leden der vereniging moet op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel der vereniging door de secretaris worden neergelegd, binnen een maand van de bekendmaking der statuten. Deze lijst wordt ieder jaar aangevuld door de zorgen van de secretaris; zij vermeldt in alfabetische orde de wijzigingen die bij de leden hebben plaatsgehad. Het ledenregister zal steeds ter inzage zijn in het clubhuis van de K. Tongerse tennisclub

   

   

   

  III. Bestuur

   

  Art 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie en hoogstens vijftien bestuurders, leden van de vereniging.

  Ieder lid van de K. Tongerse tennisclub, vzw dat zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuurdersfunctie dient zijn kandidatuur schriftelijk op het secretariaat in te dienen, uiterlijk acht dagen voor de datum waarop de algemene vergadering van de V.Z.W. werd vastgelegd. De duur van het mandaat is bepaald op drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar mits zich opnieuw kandidaat gesteld te hebben.

  De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van de V.Z.W..  Om verkozen te worden tot de raad van bestuur moet een kandidaat bestuurslid een gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen van de aanwezige en vertegenwoordigende leden van de algemene vergadering. De raad kiest jaarlijks onder zijn leden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een of meerdere ondervoorzitters.

  Het bestuur werd als volgt samengesteld:

   

  • Zie bijlage verschenen in staatsblad

   

  Art 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

  De raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen. De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden en onder meer; het sluiten van alle aankopen, verkopen en ruiling van roerende en onroerende goederen, van huur en verhuur overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en arbitragebedingen; het aanvaarden en verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten, het beleggen van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken met of zonder beding van dadelijke uitwinning en het verlenen van alle zakelijke waarborgen; voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en machtiging tot doorhaling met of zonder kwitantie, van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en verzet.

  De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één der bestuurders of zelfs met machtiging van de algemene vergadering aan een andere persoon, lid van de vereniging of niet.

  Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven misgrepen.

   

  Art 15. Het dagelijks bestuur berust in de handen van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de ondervoorzitter(s). De akten die de vereniging verbinden, andere dan de akten betreffende het dagelijks bestuur, worden behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven.

   

  Art 16. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.

  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, en bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter.

  De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; echter dienen minstens de helft der leden aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

  De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter van de raad en de secretaris.

   

  Art 17. De algemene vergadering van de V.Z.W. kan een lid van de raad van bestuur uitsluiten, na stemming conform art 10 van deze statuten.

   

   

  IV. Algemene vergadering.

   

  Art 18. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden; haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.

  Zij beraadslaagt en beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

  De algemene vergadering beslist over het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, het uitsluiten van een lid en geeft kwijting aan de bestuurders.

   

  Art 19. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de bestuurders.

  De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als ten minste een vijfde van de actieve leden daarom verzoeken en wel binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad.

  Al de leden moeten worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering. Dit geschiedt door de secretaris van de K. Tongerse tennisclub schriftelijk met afgifte van de agenda of bij gewone brief, die de agenda vermeldt.

  De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de plaats die in de oproeping is vermeld.

   

  Art 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter.

  De voorzitter duidt zijn secretaris aan en de vergadering twee stemopnemers.

  Al de leden beschikken in de vergadering over één stem. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht.

  Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

  De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur

  Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd.

  Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste een twintigste van het totaal der leden, zoals dit blijkt uit de laatst ter griffie neergelegde aanvullende lijst, moet op de agenda worden geplaatst.

   

   

  Art 21. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal der aanwezigen ook zij.

  De vergadering kan de statuten niet wijzigen, indien deze wijziging niet op de agenda is vermeld en indien niet twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; wordt dit getal niet bereikt, dan kan nochtans een tweede vergadering bijeen worden geroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het getal der aanwezigen zij.

  Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Een 4/5de meerderheid van stemmen is vereist voor het wijzigen van het doel of van een van de doeleinden van de vereniging. Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig artikel twintig van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

  Een meerderheid van twee derden der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, is vereist voor het uitsluiten van een lid.

   

  Art 22. De notulen der algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register ten zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur (twee bestuurders) ondertekend.

  De derden die van een belang doen blijken en de leden hebben het recht om, op hun kosten en zonder verplaatsing, inzage en/of afschriften van de notulen te vragen dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven publiciteit.

   

   

  V. Begrotingen en rekeningen.

   

  Art 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van één oktober tot dertig september.

  Met het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en de balans, alsmede de begroting voor het volgend jaar opgemaakt; ze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen, die eveneens stemt over de kwijting van de bestuurders

  Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

  De jaarlijkse liquiditeiten rekening wordt door de zorgen van de raad van bestuur  ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging is gevestigd, neergelegd.

   

  VI. Ontbinding, vereffening

   

  Art 24. De vereniging kan ontbonden worden door een gerechtelijke beslissing of door de algemene vergadering met een 4/5de meerderheid op voorwaarde dat 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

  In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door een rechtbank, één, of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de ten gelde making der goederen vastgesteld.

   

  Art 25.  In geval van ontbinding zullen, na aanzuivering van het passief, de goederen worden overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel.

   

  Art 26. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien blijven de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002,  en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.

   

   

  Getekend

   

  De Lombaerde Jean, voorzitter                                                              Roger Nijs, secretaris

   

 • Voor al je suggesties en of klachten kun je onderstaand formulier invullen en doorsturen. We proberen zo snel mogelijk antwoord te geven.

 • We hebben een nieuwe sponsorbrochure. Je kan deze hier al bekijken: SPONSORBROCHURE

  Ben je geinteresseered of weet je iemand die onze club wil sponsoren, geef hem dan zo een brochure, of geef zijn naam door aan Philippe Vandenberk. Dit mag natuurlijk ook via mail.

 • Onderstaand lijstje geeft een overzicht van de Tongerse tornooiwinnaars. Enkel de VTV tornooien werden opgenomen.

Pagina's

Abonneren op Front page feed