• Wat is KidsTennis?

  KidsTennis is een opleidingsconcept voor kinderen vanaf 3 jaar. De opleiding is opgedeeld in vaardigheidsniveaus die telkens een andere kleur hebben. Kinderen leren stap voor stap tennissen op een aangepast terrein met een ander type bal. Aan de hand van testjes en diploma's kunnen ook de ouders de tennisevolutie van hun kind volgen. Een KidsTennisser beleeft niet alleen veel plezier, hij of zij leert ook op een kwaliteitsvolle manier tennissen.

   

  Hoe zijn de kleuren opgebouwd?

 • Wat betekenen de kleuren WIT - BLAUW - ROOD - GROEN - GEEL?

  Bekijk de promofilmpjes zodat je een zicht krijgt op de kids tennis opleiding:

  Als je wil deelnemen aan een van de tornooien, dan kun je de kalender hier inkijken

 • Les volgen in Tennisschool

  Momenteel is er in Vlaanderen een algemene terugval qua ledenaantal. Ook wij hebben hiermee te kampen weliswaar in mindere mate ten opzichte van andere clubs en tennisscholen.

  We mogen echter niet blijven stilstaan, daarom hebben we als tennisschool besloten om de promotie nog op te voeren.

  Acties die we als tennisschool ondernemen zijn:

  • Samenwerking met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport): open deur dag in juni voor de 2de en 3de graad lager onderwijs (60 tal deelnemers)
  • Samenwerking met de sportdienst van stad Tongeren
   • o    Tweedaagse sportbeurs in mei, voor de basisscholen van Tongeren .(1200 deelnemers)
   • o    Tenniskamp op de motten. Onze lesgevers zijn aanwezig en proberen de kinderen te motiveren om te blijven tennissen.(50tal deelnemers).
  • Samenwerking met BLOSO :
   • deelname aan de week van de sportclub. Opendeurdag, dit jaar op 20 september tussen 10u en 13u. Wij zullen als tennisschool de kinderen en volwassenen, de beginselen van tennis aanleren.
  • Samenwerking met de scholen :
   • Tijdens de turnles is er in de papschool dit jaar tennisles gegeven door de tennisschool. Dit zal nog plaatsvinden
   • Tennisschool gaat een samenwerking proberen af te sluiten met verschillende scholen van het lager onderwijs om sportdagen te mogen organiseren
  • Samenwerking met Tennis Vlaanderen:
   • club organiseert 2 maal per jaar een kindertoer en tienertoer. Het zijn de trainers die instaan voor de begeleiding en animatie.

  Bij al deze acties krijgen de deelnemers de kans om in te schrijven voor een proefles bij ons op de club, of aan verminderde prijs deel te nemen aan onze activiteiten. Deze kosten worden door de Tennisschool gedragen. 

  •  Als tennisschool voeren we zware promotie (zie boven). Dit gebeurt gratis door de tennistrainers.  Het zou  jammer zijn dat we deze kinderen binnen de tennisschool moeten verliezen doordat ze enkel privé-les gaan volgen.
  • In het belang van het kind en dit wordt ook gestimuleerd door tennis Vlaanderen,  is de beste combinatie privé-les gecombineerd met groepstraining . Privé wordt er vooral technisch gewerkt, tijdens groepstraining worden meer tactische spelsituaties geoefend. Ook het sociaal en mentaal aspect is belangrijk voor de speler.
  • Als tennisschool krijgen we subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en stad Tongeren. Enkele criteria zijn het aantal leerlingen alsook het aantal groepstrainingen die gegeven worden. Zonder deze subsidies is onze werking zeer moeilijk.
  • We willen graag onze jonge lesgevers een kans geven om zich te ontplooien in onze tennisschool, dit kan uiteraard alleen indien er voldoende inschrijvingen zijn.

  Om kracht bij te zetten aan onze werking, hebben we ook unaniem besloten om privé-les enkel toe te laten aan kinderen die in de tennisschool trainen.

  Enkele opmerkingen om bepaalde misverstanden te voorkomen:

  • Elke speler kan zijn eigen privé-leraar kiezen, dit is altijd zo geweest en dit blijft uiteraard zo.
  • Bij de groepstraining kan er een voorkeur van lesgever opgegeven worden, hier wordt zeker rekening mee gehouden. Jammer genoeg is dit niet altijd mogelijk en dit enkel om organisatorische redenen.
  • Privé-training kan wel gevolgd worden zonder groepstraining tijdens de zomermaanden juli, augustus en september, omdat er dan geen groepsactiviteiten zijn.
  • Er kan een uitzondering gemaakt worden voor spelers die op een niveau gekomen zijn, dat ze geen mogelijkheid meer hebben om in groepsverband te trainen.
  • We willen een uitstekende samenwerking uitbouwen tussen privé-leraar en groepstrainer. We zullen er dan ook op toezien dat er deze winter opnieuw een profiel opgesteld wordt, die besproken zal worden met de speler en ouders.
  • Bij de meeste tennisscholen wordt de nadruk gelegd op groepstraining en privé-les gecombineerd.

  Ten slotte:

  Laat ons niet vergeten dat we dit jaar jeugdvriendelijke tennisclub met erkende kidstennisschool geworden zijn. Dit is enkel mogelijk door het harde werk en de samenwerking tussen ons jeugdbestuur, tennisschool alsook de club.

  Met fierheid zijn wij de top 8 Limburg en top 40 Vlaanderen .

  Onlangs hebben we nog 3 ploegen finale Limburg jeugd gehad. Dit was op een na de beste prestatie van alle clubs, enkel Tennisdel was beter.

  We mogen dan ook terecht fier zijn op onze club.

  Laten we allen, samen, deze werking ondersteunen!

  Indien er nog bepaalde onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om de tennisschool te contacteren.

  Hoofdcoördinator.

  Robby.stoffels@skynet.be

  Vriendelijke groeten

  Tongerse Tennisschool 2000

   
 • Het volgende 'TANDERTORNOOI' gaat door op : ...................

  ​Je kan hier inschrijven

   

 • Statuten KTTC

   

  TONGERSE TENNISCLUB 71 V.Z.W.

  STATUTEN

  Identificatienummer : 2792/72

  Nr: 412.072.133

   

   

  I. Benaming, zetel, doel, duur

   

  Art 1. De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam: Koninklijke Tongerse Tennisclub ‘71, afgekort als K. Tongerse Tennisclub,  of  KTTC

  Al de akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken die van de vereniging uitgaan, moeten voornoemde maatschappelijke naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd van de woorden: Vereniging zonder winstoogmerk, of “vzw”.

   

  Art 2. De zetel van de vereniging is gevestigd te Tongeren, Rutterweg 71, gerechtelijk arrondissement Tongeren.

   

  Art 3. De V.Z.W. heeft tot doel:

  -       het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van de tennissport aan iedereen.

  -       het promoten van de tennissport in het algemeen

  -       het bouwen en/of aanleggen van tennisterreinen, tennishallen en alle mogelijke voorzieningen nodig voor de beoefening van de tennissport.

  -       de oprichting tot vorming van een tennisschool

  -       het beheer en de exploitatie van haar eigen kantine gelegen onmiddellijk aan de tennisterreinen alsook in de tennishal.

  -       de organisatie van tennistornooien en alle andere evenementen die verband houden met de tennissport.

  Om deze statutaire doelstellingen te bereiken mag de V.Z.W. samenwerken met of deelnemen aan alle andere ondernemingen, organisaties of vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

   

  Art 4. De vereniging wordt voor onbepaalde duur opgericht en kan te allen tijde worden ontbonden.

   

   

  II. Leden, aanneming, ontslag, verplichtingen

   

  Art 5. Het aantal leden is onbeperkt, het mag niet minder bedragen dan het wettelijke minimum van 3 leden.

   

  Art 6. Om effectief lid, hierna lid of leden genoemd, te worden van de K. Tongerse tennisclub, vzw moet men toetredend lid zijn van de K. Tongerse tennisclub en een schriftelijke aanvraag indienen op het secretariaat van de K. Tongerse Tennisclub. De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid of de aanvraag aanvaardt wordt of niet..

  Art 7. Om toetredend lid te worden van de K. Tongerse tennisclub moet men jaarlijks lidgeld betalen. Het lidgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de raad van bestuur en bedraagt maximum 500 euro. Het lidmaatschap sluit tevens aanvaarding in van het huishoudelijk reglement van de K. Tongerse tennisclub.

   

  Art 8. Zal erelid zijn: al wie door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard.

   

  Art 9. De leden hebben geen enkele persoonlijke verplichting ten overstaan van de verbintenissen van de vereniging.

   

  Art 10. De leden kunnen zich op ieder ogenblik uit de vereniging terugtrekken, mits de raad van bestuur schriftelijk op de hoogte te stellen van hun ontslag. Het lidmaatschap neemt tevens een einde wanneer men geen lidgeld meer betaalt aan de K. Tongerse tennisclub.

   

  Art 11. Alleen de algemene vergadering kan een lid, zowel effectief als toetredend, uitsluiten. Hij beslist bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen, en na het lid, tegen hetwelk deze maatregel schijnt te moeten getroffen worden, gehoord of opgeroepen te hebben. Een ontslagnemend of uitgesloten lid en de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid kunnen geen aanspraak maken op het maatschappelijke fonds en mogen geen overlegging van rekeningen, verzegeling, inventaris of terugbetaling van de gestorte ledenbijdrage vorderen.

   

  Art 12. Een lijst met, alfabetisch gerangschikt, de namen, voornamen, woonplaats van de actieve leden der vereniging moet op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel der vereniging door de secretaris worden neergelegd, binnen een maand van de bekendmaking der statuten. Deze lijst wordt ieder jaar aangevuld door de zorgen van de secretaris; zij vermeldt in alfabetische orde de wijzigingen die bij de leden hebben plaatsgehad. Het ledenregister zal steeds ter inzage zijn in het clubhuis van de K. Tongerse tennisclub

   

   

   

  III. Bestuur

   

  Art 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minstens drie en hoogstens vijftien bestuurders, leden van de vereniging.

  Ieder lid van de K. Tongerse tennisclub, vzw dat zich kandidaat wenst te stellen voor een bestuurdersfunctie dient zijn kandidatuur schriftelijk op het secretariaat in te dienen, uiterlijk acht dagen voor de datum waarop de algemene vergadering van de V.Z.W. werd vastgelegd. De duur van het mandaat is bepaald op drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar mits zich opnieuw kandidaat gesteld te hebben.

  De bestuurders worden verkozen door de algemene vergadering van de V.Z.W..  Om verkozen te worden tot de raad van bestuur moet een kandidaat bestuurslid een gewone meerderheid van het aantal stemmen behalen van de aanwezige en vertegenwoordigende leden van de algemene vergadering. De raad kiest jaarlijks onder zijn leden een voorzitter, secretaris, penningmeester en een of meerdere ondervoorzitters.

  Het bestuur werd als volgt samengesteld:

   

  • Zie bijlage verschenen in staatsblad

   

  Art 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.

  De raad is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten, daarin begrepen organisatie, benoeming, ontslag en bezoldiging van het personeel en het uitvaardigen van huishoudelijke reglementen. De raad is bovendien bevoegd om alle daden van beschikking te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden en onder meer; het sluiten van alle aankopen, verkopen en ruiling van roerende en onroerende goederen, van huur en verhuur overeenkomsten, zelfs minnelijke schikkingen, dadingen, compromissen en arbitragebedingen; het aanvaarden en verwerpen van toelagen, schenkingen en legaten, het beleggen van gelden, aangaan van leningen, verlenen van hypotheken met of zonder beding van dadelijke uitwinning en het verlenen van alle zakelijke waarborgen; voorts afstand van alle rechten en rechtsvorderingen, opheffing en machtiging tot doorhaling met of zonder kwitantie, van alle inschrijvingen, overschrijvingen, beslag en verzet.

  De raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor bepaalde handelingen en taken overdragen aan één der bestuurders of zelfs met machtiging van de algemene vergadering aan een andere persoon, lid van de vereniging of niet.

  Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de in hun bestuur bedreven misgrepen.

   

  Art 15. Het dagelijks bestuur berust in de handen van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de ondervoorzitter(s). De akten die de vereniging verbinden, andere dan de akten betreffende het dagelijks bestuur, worden behoudens bijzondere delegatie door de Raad van Bestuur, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, die ten overstaan van derden geen staving van hun machten dienen te geven.

   

  Art 16. De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders.

  De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, en bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter.

  De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen; echter dienen minstens de helft der leden aanwezig te zijn. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

  De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Uittreksels en afschriften worden ondertekend door de voorzitter van de raad en de secretaris.

   

  Art 17. De algemene vergadering van de V.Z.W. kan een lid van de raad van bestuur uitsluiten, na stemming conform art 10 van deze statuten.

   

   

  IV. Algemene vergadering.

   

  Art 18. De regelmatig bijeengekomen algemene vergadering vertegenwoordigt al de leden; haar besluiten verbinden evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.

  Zij beraadslaagt en beslist in al de zaken die de vereniging aanbelangen en niet uitdrukkelijk aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

  De algemene vergadering beslist over het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van bestuurders, het goedkeuren van begrotingen en rekeningen, de vrijwillige ontbinding van de vereniging, het uitsluiten van een lid en geeft kwijting aan de bestuurders.

   

  Art 19. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, telkens het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de bestuurders.

  De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als ten minste een vijfde van de actieve leden daarom verzoeken en wel binnen de maand na het indienen van zulk verzoek bij de raad.

  Al de leden moeten worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering. Dit geschiedt door de secretaris van de K. Tongerse tennisclub schriftelijk met afgifte van de agenda of bij gewone brief, die de agenda vermeldt.

  De vergaderingen hebben plaats in de zetel of op de plaats die in de oproeping is vermeld.

   

  Art 20. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur en bij zijn afwezigheid door de ondervoorzitter.

  De voorzitter duidt zijn secretaris aan en de vergadering twee stemopnemers.

  Al de leden beschikken in de vergadering over één stem. Elk lid kan zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid, voorzien van een schriftelijke volmacht.

  Niemand mag meer dan één lastgever vertegenwoordigen.

  De agenda wordt vastgelegd door de raad van bestuur

  Over onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, kan niet geldig worden gestemd.

  Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door ten minste een twintigste van het totaal der leden, zoals dit blijkt uit de laatst ter griffie neergelegde aanvullende lijst, moet op de agenda worden geplaatst.

   

   

  Art 21. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen, hoe groot het aantal der aanwezigen ook zij.

  De vergadering kan de statuten niet wijzigen, indien deze wijziging niet op de agenda is vermeld en indien niet twee derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; wordt dit getal niet bereikt, dan kan nochtans een tweede vergadering bijeen worden geroepen, die geldig zal kunnen beraadslagen welk ook het getal der aanwezigen zij.

  Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van twee derden der aanwezige stemmen vereist, ook op de tweede vergadering. Een 4/5de meerderheid van stemmen is vereist voor het wijzigen van het doel of van een van de doeleinden van de vereniging. Tot de ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten overeenkomstig artikel twintig van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.

  Een meerderheid van twee derden der stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen, is vereist voor het uitsluiten van een lid.

   

  Art 22. De notulen der algemene vergadering worden opgenomen in een bijzonder register ten zetel van de vereniging bijgehouden register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks wensen. Afschriften en uittreksels worden door de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur (twee bestuurders) ondertekend.

  De derden die van een belang doen blijken en de leden hebben het recht om, op hun kosten en zonder verplaatsing, inzage en/of afschriften van de notulen te vragen dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven publiciteit.

   

   

  V. Begrotingen en rekeningen.

   

  Art 23. Het boekjaar van de vereniging loopt van één oktober tot dertig september.

  Met het einde van elk boekjaar worden door de raad van bestuur de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten, de inventaris en de balans, alsmede de begroting voor het volgend jaar opgemaakt; ze worden aan de goedkeuring van de jaarvergadering onderworpen, die eveneens stemt over de kwijting van de bestuurders

  Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan onder geen beding bij wijze van dividenden aan de leden worden uitgekeerd.

  De jaarlijkse liquiditeiten rekening wordt door de zorgen van de raad van bestuur  ter griffie van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vereniging is gevestigd, neergelegd.

   

  VI. Ontbinding, vereffening

   

  Art 24. De vereniging kan ontbonden worden door een gerechtelijke beslissing of door de algemene vergadering met een 4/5de meerderheid op voorwaarde dat 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn

  In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door een rechtbank, één, of meerdere vereffenaars benoemd, hun bevoegdheden bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de ten gelde making der goederen vastgesteld.

   

  Art 25.  In geval van ontbinding zullen, na aanzuivering van het passief, de goederen worden overgedragen aan een vereniging met gelijkaardig doel.

   

  Art 26. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien blijven de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002,  en de gebruiken inzake verenigingen van overeenkomstige toepassing.

   

   

  Getekend

   

  De Lombaerde Jean, voorzitter                                                              Roger Nijs, secretaris

   

 • Voor al je suggesties en of klachten kun je onderstaand formulier invullen en doorsturen. We proberen zo snel mogelijk antwoord te geven.

Pagina's

Abonneren op Front page feed