• Welkom

  Ondanks Corona gaan we ook dit jaar door met de winterinterclub.

  We starten in het weekend van 17/18 oktober. Raadpleeg de kalender op onze website : http://www.kttc.be/sites/default/files/Wedstrijdschema.pdf

  Je kan vanaf nu inschrijven voor het dubbeltornooi dat doorgaat van 31/10 tot 8/11 : https://www.tennisvlaanderen.be/tornooi-detail?tornooiId=67796

 • Huishoudelijk reglement

  K. TONGERSE TENNISCLUB

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT

   

  1. AANSLUITINGEN
   1. Om aan te sluiten bij de Tongerse Tennisclub moet men een jaarlijks lidgeld betalen.
    • Senioren (+ 18 j): € 125
    • Studenten : € 90 (kopij studentenkaart bijvoegen)
    • Van 10 tot en met 18 jaar : € 65  
    • 9 jaar en jonger : € 30
    • Familieabonnement : € 325
    • Niet spelend Lid : € 30
   2. Indien men lid wordt na 15 augustus, dan geldt de aansluiting eveneens voor het daarop volgend zomerseizoen. Dit is enkel geldig voor nieuwe leden, of leden die de laatste 5 jaar geen lid meer geweest zijn. Men betaalt dan € 20,00 extra voor de extra bondstaksen, € 15.00 voor de jeugd.
   3. Leden met een klassement (enkel) van minimum B-15 die effectief interclub spelen voor de eerste ploeg van KTTC, krijgen een gratis lidmaatschap.
   4. Enkel familieleden van spelende leden kunnen zich aansluiten als niet - spelend lid.
   5. Niet leden kunnen ook spelen in het zomerseizoen en betalen 16 euro/uur/plein. Dit mag max. 5x per persoon. Indien men alsnog lid wordt, dan worden de betaalde uren afgetrokken van het lidgeld.

   

  1. RESERVATIES
   1. Ieder aangesloten, spelend lid, mag een plein reserveren via zijn VTV nummer en paswoord.
   2. Er zijn vier soorten reservaties:
    • spelers : wordt door het lid zelf gereserveerd.
    • interclub/tornooien: reservatie wordt gedaan door de interclubverantwoordelijke/tornooileider.
    • clubtrainingen : reservatie gebeurt door de trainingscoördinator
    • organisatie : reservatie gebeurt door de organisator
   3. Pleinen worden gereserveerd door het ingeven van een naam en medespeler op een vrij uur.
   4. De reservatie is telkens voor één uur. Op plein 1 en 2 is dit 1.5 u om 19 uur.
   5. Indien men een reservatie niet kan nakomen, moet men het plein annuleren. Indien het plein niet wordt geannuleerd, krijgt men eerst een waarschuwing, dan een schorsing van 1 week, bij herhaling een schorsing van twee weken. De schorsingen zullen worden meegedeeld via het info bord en e-mail
   6. Men kan slechts éénmaal reserveren. De volgende reservering gebeurt na gespeeld te hebben. Er is geen beperking van het aantal reserveringen per dag indien er pleinen vrij zijn.
   7. De jeugd mag reserveren tot en met 19 uur, tenzij op invitatie van een volwassene. Dit geldt eveneens tijdens de vakanties.
   8. Spelers tot 9 jaar kunnen enkel indoor of op het midiplein reserveren. Een naam volstaat voor de reservatie.
   9. Interclub en tornooiwedstrijden hebben steeds voorrang op reservaties.
   10. Men kan in het winterseizoen als interclubploeg indoor reserveren. Deze reservatie moet worden aangevraagd en  is gratis op voorwaarde dat er minstens 4 spelers van de ploeg aanwezig zijn.

   

  1. TRAININGEN
   1. Clubtrainingen in de grote vakantie: geen beperking tot 19 uur. Om 19 uur slechts op 2 pleinen. Geen trainingen meer outdoor om 20 uur en later
   2. Gedurende de interclubperiode (april en mei tot juni) kunnen geen trainingen doorgaan tijdens de weekends in de namiddag. Indien er binnenpleinen worden gebruikt, dan heeft de interclub voorrang bij slechte weersomstandigheden.
   3. Trainers houden rekening met de spelers op het naburige terrein door stemaanpassing, organisatie van de oefeningen, zodat de vrije spelers niet gestoord worden.
   4. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd en is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, die: •
    • Door de persoon die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren en/of … •
    • Als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten … •
    • In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende, sociaal onveilige of kwetsende situatie wordt gecreëerd, waaronder mede begrepen enige vorm van ongewenst seksueel gedrag en misbruik, discriminatie, pesten en mishandeling.
   5. Elke inbreuk op deze gedragscode kan aanleiding geven tot één of meerdere van volgende sancties:
    • Berisping vanwege de raad van bestuur; •
    • Ontbinding van de samenwerking; •
    • Disciplinaire sanctie, zijnde onder meer een schorsing of uitsluiting als lid van de club.

   

  1. INTERCLUBS
   1. Een interclubverantwoordelijke wordt aangesteld door de raad van bestuur. Hij stelt de ploegen samen aan de hand van de inschrijvingen. Hij kan de ploegen wijzigen indien door de samenstelling van de ploeg het goede verloop van de interclub in het gedrang kan komen.
   2. De inschrijvingen gebeuren individueel voor alle seniorenploegen, individueel of per ploeg voor de andere reeksen.
   3. Alle ploegen en inschrijvingslijsten worden samengesteld door het interclubcomité. De lijsten worden definitief vastgelegd op de interclubvergadering.
   4. Per ploeg moet een kapitein worden aangeduid. Dit gebeurt op de interclubvergadering. Indien geen speler van een ploeg aanwezig is, wordt deze aangeduid door de interclubverantwoordelijke.
   5. De interclubballen worden door de spelers betaald. De club zorgt voor de ballen. Voor de gewestelijke ploegen moeten min. 3 ballen per enkelwedstrijd, voor de nationale ploegen 4 ballen per wedstrijd (reglement VTV)
   6. De interclubballen worden aan de leden verkocht tegen verminderde prijs, ieder jaar vast te leggen.
   7. De gewestelijke ploegen moeten de bezoekers eten aanbieden, maximum 6 spelers per bezoekende ploeg. Een aangepaste prijs zal door de baruitbaters worden gemaakt. Alle thuisspelers delen de kosten.
   8. De kosten voor het uitwijken naar een indoorbaan worden gedragen door de club indien de wedstrijd moet doorgaan (b.v. eindronde, nationale reeks), zowel voor de thuis en uitwedstrijden. In andere gevallen delen beide ploegen de kosten van de pleinen. De prijs bedraagt maximum 5 euro per speler/wedstrijd.
   9. Men moet wachten tot het aan de gang zijnde uur is afgelopen en de spelers die eventueel een plein gereserveerd hebben verwittigen.

   

  1. RECREATIE TORNOOIEN
   1. Deze staan voor iedereen open en worden tijdig aangekondigd in het clubhuis, website, nieuwsbrief of facebook
   2. Inschrijving gebeurt in het clubhuis of via de website. De deelnemers informeren zelf naar het begin van de activiteiten.
   3. Aan de winterinterclub mogen eveneens ploegen deelnemen van de omringende clubs.

   

  1. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
   1. Staan open voor alle aangesloten, spelende leden van de Tongerse Tennisclub.
   2. De wedstrijdreglementen worden vermeld op het inschrijvingsformulier.
   3. De deelnemer informeert zelf naar de timing van de wedstrijden.

   

  1. HAL
   1. Abonnementsprijzen hal (27 of 28 weken)
    • weekdagen 9 tot 16 uur: 3 jetons of  € 10.50 per uur
    • weekdagen 16, 17 uur: abonnementen € 280, los uur € 11
    • weekdagen 18, 22, 23 uur: abonnementen € 385, los uur € 15
    • weekdagen 19, 20, 21 uur: abonnementen € 440, los uur € 16
    • weekend tot en met 12 u: abonnementen  €385, los uur € 15
    • weekend na 13 uur : 3 jetons of € 10.50 per uur
   2. De pleinen op zondagavond in het winterseizoen vanaf 19 uur staan gratis ter beschikking van:
    • Heren: alle spelers vanaf 60 punten 
    • Dames : alle speelsters vanaf  50 punten
    • Het lopende klassement is geldig, dus vanaf december geldt het nieuwe klassement. Spelers die gebruik maken van deze pleinen zijn verplicht om effectief interclub te spelen voor KTTC. De pleinen moeten op de normale manier worden gereserveerd.
   3. Niet-leden kunnen indoor pleinen reserveren gedurende het zomerseizoen aan 16 euro/uur/plein
   4. In het zomerseizoen werken de lichten in de hal enkel met het jeton systeem. Jetons zijn tegen betaling van € 3.50 per stuk verkrijgbaar aan de bar. Met één jeton kan men een uur spelen.
   5. Indoor pantoffels of propere pantoffels (gravelvrij) zijn verplicht. Dus pantoffels waar men buiten mee gespeeld heeft zijn verboden. Ook pantoffels met zwarte zolen zijn streng verboden
   6. Men mag enkel water meenemen in de hal als drank. Alle andere dranken zijn verboden.

   

  VIII.ALLERLEI

  1. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
  2. Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
  3. Mogelijke meldpunten zijn: •
   • Het aanspreekpunt integriteit van KTTC
   • Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;
   • De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712; •
   • Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen:
   • Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.
  4. Het clubhuis is rookvrij. Er mag enkel gerookt worden op het terras waar asbakken voorzien zijn.
  5. Leden mogen gasten uitnodigen. Men mag éénzelfde persoon maximaal 1x per jaar inviteren. Deze reservatie moet worden aangevraagd aan een lid van het dagelijks bestuur of gemeld aan de baruitbater die er nota van neemt.
  6. De pleinen  - ook indoor - moeten volledig worden geborsteld na het speeluur. De sleepnetten moeten worden opgehangen aan de hiertoe voorziene haken. Ze mogen in geen geval op de automatische sproei installatie worden gelegd.
  7. Het is verboden om het clubhuis, kleedkamers en gangen te betreden met skeelers of rolschaatsen.
  8. Men moet het clubhuis, gangen en kleedkamers zo proper mogelijk houden.
  9. Tennispantoffels uit doen of goed afkloppen vooraleer de kleedkamers of clubhuis te betreden.
  10. De doucheruimte niet te betreden met tennispantoffels.
  11. Het eerste doel van de Tongerse Tennisclub is het bevorderen en mogelijk maken van de tennissport. De beheerders zien erop toe dat het goed fatsoen wordt gerespecteerd.

   

  Het bestuur

   

 • Hier een lijst van onze leden die een tornooi hebben gewonnen (enkel in TennisVlaanderen). We zien enkel de resultaten van onze spelers. Dus als je een dubbel wint met een partner van een andere club, dan staat zijn of haar naam er niet op. Om de lijst gemakkelijk te raadplegen staan de  recente winnaars bovenaan.

 • Hallo beste tennisvrienden,

  Onze volgende 'Misters & Sisters' van het zomerseizoen gaat door op zaterdag 21 november 2020 vanaf 18 uur

  Het Misters & Sisters dubbel gemengd tennistornooi is een recreatief tennistornooi waar alle leden van KTTC en abonnementshouders kunnen aan deelnemen. Het doel is om een plezierige tennisdag te beleven waarin we nieuwe leden en tennispartners leren kennen.
  Iedereen speelt twee wedstrijden van een uur (tenzij bij inschrijving anders aangegeven) en achteraf genieten we allemaal samen van een lekkere tapasschotel 

  Hopelijk zijn jullie weer massaal van de partij.

  Inschrijving kan via hiet onderstaand formulier.

 • Het winterseizoen 2020-2021 loopt van donderdag 17 september 2020 tot en met zondag 11 april 2021. De abonnementen kunnen niet spelen

  • Allerheiligenverlof van 2/11 tot 8/11/2020 wegens open tornooi dubbel
  • op zaterdag 26 en zondag 27 december wegens het Ethias Jeugd tornooi.
  • op donderdag 24 december en vrijdag 25 december 2020
  • op donderdag 31 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021

  Voor het komende winterseizoen zijn momenteel volgende avonduren (na 16 u) nog pleinen vrij.  Voor 16 u kan men vrij reserveren. 

Pagina's

Abonneren op Front page feed